Integritet och databehandling

Det här meddelandet görs tillgängligt för dig - även i enlighet med art. 13 i den europeiska förordningen 2016/679 om skydd av personuppgifter ("förordning" eller "GDPR") och i lagstiftningsdekretet. 2003-06-30 n. 196 (“Privacy Code”), och efterföljande ändringar och tillägg – av E-taras di Pizzolitto L. med registrerat kontor i Pulsano (TA), via Cavour n.55, som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Denna policy syftar till att informera användaren om metoderna för behandling av personuppgifter som rör honom.

Typ av data som behandlas

Webbplatsen erbjuder informativt och ibland interaktivt innehåll. När du surfar på webbplatsen kommer E-taras därför att kunna få information om besökaren på följande sätt:

Navigationsdata

Datorsystemen och programvaruprocedurerna som används för att driva denna webbplats förvärvar, under sin normala drift, vissa personuppgifter vars överföring är implicit i användningen av Internetkommunikationsprotokoll. Denna kategori av data inkluderar: IP-adresser, vilken typ av webbläsare som används, operativsystem, domännamn och adresser till webbplatser från vilka åtkomst gjordes, information om de sidor som besökts av användare på webbplatsen, åtkomsttid, tid som spenderas på en enda sida, intern sökvägsanalys och andra parametrar som rör operativsystemet och användarens IT-miljö.

Ytterligare kategorier av data

Detta är all personlig information som tillhandahålls av besökaren via webbplatsen, till exempel:

 • Genom att fylla i ett formulär för att göra en inköpsorder;
 • Genom att fylla i ett formulär för att begära information om de tjänster som erbjuds och/eller en kontaktförfrågan;
 • Genom att fylla i ett formulär genom vilket man kan begära retur eller utbyte av varor som rör en gjord beställning;
 • Genom att skriva till de e-postadresser som anges på vår webbplats för att begära information;
 • Genom att komma åt ett reserverat område och/eller en tjänst;
 • Genom att fylla i ett formulär för att skicka in din meritförteckning;
 • Genom att fylla i ett formulär för att få vårt nyhetsbrev och marknadskommunikation;
 • För att ge svar via support-/chattformuläret;
 • Genom att fylla i ett formulär för att registrera dig för ett av E-taras-initiativen (t.ex. evenemang).

Syfte med behandlingen

De tillhandahållna uppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • Tillhandahålla de varor som efterfrågas av användaren, hantera de avtal som ingåtts av användaren, utföra de relaterade administrativa, redovisningsmässiga, skattemässiga och juridiska skyldigheterna, samt behandla förfrågningar som skickas av användaren. Behandlingen som utförs för dessa ändamål är nödvändig för att uppfylla avtalsenliga förpliktelser och kräver inte specifikt medgivande från den berörda parten.
 • Upptäck upplevelsen av att använda våra plattformar, de produkter och tjänster vi erbjuder och se till att webbsidorna och deras innehåll fungerar korrekt. Behandlingen som utförs för dessa ändamål är baserad på ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige.
 • Skicka kommersiell kommunikation som rör kampanjer och/eller erbjudanden, i ägarens intresse; behandlingen som utförs för dessa ändamål utförs med det specifika samtycke från användaren.
 • Spåra deltagande för organiserade evenemang.

Dela och överföra personuppgifter

Datan som samlas in av E-taras kommer endast att delas för ovanstående ändamål; vi kommer inte att dela eller överföra dina personuppgifter till tredje part andra än de som anges i denna integritetspolicy. Under våra aktiviteter och uteslutande för samma ändamål som de som anges i denna integritetspolicy kan dina personuppgifter överföras till följande kategorier av mottagare:

 • Företagets personal;
 • tjänsteleverantörer, (t.ex. IT-systemleverantörer, molntjänstleverantörer, databasleverantörer och konsulter);
 • Offentliga förvaltningar för juridiska ändamål;
 • alla offentliga och/eller privata enheter till vilka det är nödvändigt att kommunicera dina personuppgifter i förhållande till de syften som anges ovan.

Den uppdaterade listan över databehandlare finns tillgänglig på den personuppgiftsansvariges registrerade kontor och kommer att tillhandahållas på skriftlig begäran.

Denna sekretesspolicy är även tillämplig vid överföring av data till tredjeländer där dataskyddsnivån skiljer sig från EU:s nivå: all överföring av personuppgifter till tredje part kommer att utföras först efter att ha informerats och, där så krävs, efter att du fått ditt samtycke. All överföring av data till andra länder än de för vilka EU-kommissionen har fattat ett adekvat beslut sker på grundval av avtal som använder standardavtalsklausuler antagna av Europeiska kommissionen eller andra adekvata garantier i enlighet med gällande lagar.

Skydd av personuppgifter

E-taras di Pizzolitto L. har implementerat adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder för att tillhandahålla en adekvat nivå av säkerhet och konfidentialitet för personuppgifter. Dessa åtgärder tar hänsyn till:

 • modern teknik;
 • kostnaderna för dess genomförande;
 • informationens karaktär;
 • risken med behandlingen.

Syftet är att skydda dem från oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller ändring, oavsiktlig förlust, obehörigt avslöjande eller åtkomst och från andra former av olaglig behandling.

Dessutom, när du hanterar dina personuppgifter, E-taras:

 • samlar in och behandlar personuppgifter som är adekvata, relevanta och inte överdrivna, som krävs för att uppfylla ovanstående syften och säkerställer att sådana personuppgifter förblir uppdaterade och korrekta.

Datalagringstider

Utan att det påverkar din rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter och/eller begära att de raderas, kommer E-taras di Pizzolitto L. att behålla dina personuppgifter endast under den tid som krävs för att uppnå det syfte för vilket de samlades in och mottagit, eller för att uppfylla juridiska eller regulatoriska krav.

När denna period löper ut kommer dina personuppgifter att tas bort från E-taras di Pizzolitto L:s aktiva system.

Dina juridiska rättigheter

Rättigheterna kopplade till de personuppgifter som E-taras di Pizzolitto L. behandlar är:

 • RÄTT TILL RÄTTELSE. Du kan få rättelse av personuppgifter som rör dig eller som du har meddelat oss. E-taras di Pizzolitto L. gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att personuppgifterna i dess besittning är korrekta, fullständiga, uppdaterade och relevanta, baserat på den senaste tillgängliga informationen;
 • RÄTT TILL BEGRÄNSNING. Du kan få en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter om: - Du bestrider riktigheten av dina personuppgifter under den period under vilken E-taras di Pizzolitto L. måste verifiera dess riktighet; - behandlingen är olaglig och du begär en begränsning av behandlingen eller radering av dina personuppgifter; - Det finns inte längre ett behov för E-taras di Pizzolitto L. att behålla dina personuppgifter men - - - Du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara dina rättigheter i domstol eller - Du invänder mot behandlingen medan E-taras di Pizzolitto L. verifierar om dess legitima skäl väger över dina.
 • RÄTT TILL TILLGÅNG. Du kan be E-taras di Pizzolitto L. om information om de personuppgifter som lagras om dig, inklusive information om vilka kategorier av personuppgifter E-taras di Pizzolitto L. äger eller kontrollerar, för vilket ändamål de används, var de samlades in (om inte direkt av dig) och till vem de kan ha kommunicerats;
 • RÄTT TILL BÄRBARHET. Efter din begäran kommer E-taras di Pizzolitto L. att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt, förutsatt att behandlingen är baserad på ditt samtycke eller är nödvändig för genomförandet av ett kontrakt;
 • AVBOKNINGSRÄTT. Du kan få av E-taras di Pizzolitto L. annullering av dina personuppgifter om: - personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades; - Du har rätt att invända mot fortsatt behandling av dina personuppgifter och utöva denna rätt att invända; – Personuppgifterna har behandlats olagligt. Såvida inte behandlingen är nödvändig på grund av juridiska skyldigheter, enligt lag eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • RÄTT TILL OPPOSITION. Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att behandlingen inte baseras på ditt samtycke utan på NENCINI SPORT S.p.A.s legitima intressen. eller tredje part. I sådana fall kommer E-taras di Pizzolitto L. inte längre att behålla dina personuppgifter såvida det inte är möjligt att visa tvingande och legitima skäl, ett rådande intresse av behandlingen eller bedömningen, eller utövandet eller försvaret av en rättighet i domarsätet. Om du invänder mot behandlingen, vänligen ange om du avser att radera dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dem;
 • RÄTTEN ATT SKICKA IN ETT KLAGOMÅL. I händelse av ett påstått brott mot gällande lag om integritet kan du lämna in ett klagomål till de behöriga myndigheterna i ditt land eller den plats där den påstådda kränkningen ägde rum.

Ändringar av denna sekretesspolicy

Alla framtida ändringar eller tillägg till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy kommer att meddelas via de vanliga kommunikationskanalerna som används av E-taras di Pizzolitto L. (till exempel via e-post eller via webbplatsen).

Datakontrollant och dataskyddsombud

Att utöva de rättigheter som avses i artiklarna. 15 ff. i GDPR kan du kontakta den personuppgiftsansvarige E-taras di Pizzolitto Luciano med registrerat kontor i Pulsano (TA), via Cavour, n.55, genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@etarastore.it. Personuppgiftsombudet kan kontaktas på e-postadressen dpo@etarastore.it.

Upptäck vårt internationella nätverk

Vi skickar till 28 länder, över 200 000 produkter. Håll dig uppdaterad, prenumerera på nyhetsbrevet.

Array